Vandbygningsarbejder i Hvide Sande

med brug af industribane

BAGGRUNDEN
Naturkræfterne
Til fulde at redegøre for de naturkræfter, der har spillet en rolle for udviklingen omkring Hvide Sande, vil føre for vidt, men kort kan nævnes, at materialevandringen langs kysten fra nord mod syd har spillet en væsentlig rolle. Den hyppigste vindretning er godt nok sydvest, men begrebet længste frie stræk spiller her en større rolle, og længste frie stræk er nordvest, så sandet transporteres mod syd, og kysten vil først være stabil, når den står vinkelret på længste frie stræk, ikke fordi materialevandringen så ophører, men fordi materialevandringen fører lige meget sand i den ene retning som i den anden retning, så der opretholdes en status quo.

Materialevandring ser du, hvis du en dag ved en strand med en svag pålandsvind smider en pind i vandet og ser den skylle op på stranden lidt skævt måske fra syd og skylle ud igen lidt mod nord. Hvert skvulp fører din pind længere og længere nordpå. Sådan flyttes om året millioner af tons sand op og navnlig ned ad kysten.

Gabets vandring
Siden Istidens slutning er tangen, Holmsland Klit dannet helt oppe fra nord for Stadil Fjord. I 1600-tallet endte tangen ved Hvide Sande, idet der også var dannet en tange sydfra, Tipperne, med gabet mellem de to tanger var flere kilometer. Da tangen nåede sydenden af Ringkøbing Fjord i øvrigt vest for Tipperne, faldt den ikke til ro der, men udløbet vedblev at modtage mere sand nordfra end sydfra, og strømmen af vand fra Ringkøbing Fjord åd så bare af landet på sydsiden af udløbet i takt med tillægget på nordsiden af udløbet. Udløbet fra Ringkøbing Fjord havde sidst i 1800-tallet efterhånden arbejdet sig sydpå helt til et punkt ud for Blåbjerg lige nord for Henne Strand. En så lang og besværlig omvej behagede ikke skibsfarten på Ringkøbing Havn. Byen opgav faktisk også sin havn midt i 1870’erne, da byen fik jernbane.

Tidligere udløb havde efterladt navne i Holmsland Klit som Årgab, Gammelgab og Nymindegab, men i flere tilfælde skyldtes gabene dog en havgennembrud under en storm.

I 1908 havde Folketinget besluttet at der skulle graves et nyt udløb, og det kom naturligvis til at ligge ud for Ringkøbing ved Hvide Sande. Nu skulle man have styr på gabets vandring en gang for alle, idet der tidligere havde været masser af projekter og endog løsningsforsøg.

Gabets vandring fulgtes af fiskerne, der flyttede deres huse til gabets nye beliggenhed, og redningsvæsenet byggede nye redningsstationer på det nye sted. Kun én af disse er bevaret. Den ligger ud for Nymindegab.

Selv om også dette emne er sagen uvedkommende, får du alligevel lidt historie med på vejen ud over den, der allerede er nævnt. Midt i 1700-tallet lå udløbet omkring en kilometer syd for Bjerregård. Det var også her, man hundrede år senere i 1844 gravedes det første mislykkede udløb i et forsøg på at tæmme naturkræfterne. Også tidligere havde udløbet skiftet adresse, men det var havet selv, der under en storm lukkede sit udløb og åbnede et nyt et andet sted på grund af fjorden pres indefra. De nye udløb i 1844 sandede straks til, men allerede året efter havde en storm presset så meget vand ind i Ringkøbing Fjord, at denne nu løb ud i et nyt udløb omkring en kilometer nord for den netop tilsandede. Gennembruddet skete således indefra! Allerede midt i 1800-tallet nåede udløbet forbi Skelvejen, der adskiller Lønne og Henne sogne. Trods nye indgreb i 1892 nåede udløbet igen til samme position, inden politikerne reagerede.

DET FØRSTE FORSØG PÅ TÆMNING AF NATURKRÆFTERNE
1892. Nordmandkrogen
Allerede 1892 havde man forsøgt at ordne forholdene endeligt, idet entreprenør Gregers Kirk, Harboøre med skovle og tillebør havde gravet et i nyt udløb syd for Gjødelen ud for Nymindegab, og lokaliteten kaldtes Nordmandskrogen. Der var udløb her 1892 til 1910. Noget syd for, ved Lønne Strand kaldet Gammelgab, anlagdes en spærredæmning i 1892, men den ødelagdes af en storm i 1909. Rester af den ses endnu syd for p-pladsen ved Lønne Strand. I området lidt syd for Skelvej, der udgår fra Campingpladsen i Houstrup, lå 1881 til 92 områdets redningsstation, og ved Skelvejen ses endnu sandfundamenter af mindst tre esehuse magen til dem, der i dag ligger ved Nymindegab i Museumshavnen. På østsiden af tangen fandtes flere nu nedlagte bebyggelser helt ned til syd for Houstrup Strand. Endnu i 1970 boede der kystfiskere i området. En enkelt oplevede jeg, fiske med net fra stranden uden båd, men ved hjælp af kone og børn og en lang stang, som han skubbede nettet ud i havet med, mens familien holdt enden af et reb bundet i nettet, mens strømmen bredte nettet ud. Der var fangst! Også jeg kun “træde” rødspætter i det lave vand langs kysten, hvor en å løb ud, men de var undermålere.

Fra udløbet her ses endnu i dag i Nymindestrømmen nogle pæle, hvor sandpumperen fortøjedes 1892. Også mere fantasifulde forklaringer på disse pæle ses i litteraturen.

1915. Gjødeludløbet
Udløbet, der stadig ses tydelige spor af i dag, ikke mindst fordi Værnemagten i 40’erne brugte det i deres befæstning af Vestkysten, var ikke det andet afløbsforsøg, for det omtales i næste afsnit under Hvide Sande. Gjødeludløbet, der sikkert også byggedes uden brug af spor, og derfor er ligegyldig her, var blot en aflastning for andre planer, men lå ikke desto mindre fra 1915 til 1931. Det byggedes af entreprenør Augustinus Nielsen, Ringkøbing. Der er ikke eksakte  efterretninger om arbejdsmetode, men sandsuger har været overvejende løsningsangivelse. Jeg kan dog ikke lade være at tænke på, at netop Augustinus Nielsen af VBV fik et damplokomotiv stillet til rådighed. Det var godt nok i Bækbo Mergelleje, men det var tidligere, så måske kunne lokomotivet have deltaget her?

Det nye udløb åbnedes i september 1915, og kilderne er gennemgåede enige om, at først med aflastningen her, kunne der lukkes i Hvide Sande. Et kilde lukker dog i Hvide Sande i maj 1915 ikke mindre end 105 dage før, der åbnede ved Gjødelen. Ringkøbing Fjord var således i 105 dage uden udløb! Selv om sidste udsagn lyder ulogisk, og de kilder, der åbner ved Gjødelen før Hvide Sandes lukning og i øvrigt som en forudsætning for lukningen, lyder langt mere troværdige. Hvad der er op og ned, kan jeg ikke afgøre. De angivne datoer burde passe, da de kan kontrolleres.

Da nu Nymindestrømmen var lukket 1915, byggedes en længere vejdæmning langs og over strømmen ved Nymindegab fiskerleje, hvor den lander neden for kroen. Kun fire år kunne beboerne på det sydlige Holmsland Klit nyde en færgefri vejforbindelse, for med Gjødeludløbet 1915 – 31 var der igen vand mellem dem og det sydlige Jylland.

I forbindelse med reguleringerne ved Gjødelen og Normandskrogen anlagdes omkring 1902 noget syd for Nymindegab fiskerleje en spærredæmning over Nymindestrømmen, men heller ikke den holdt længe. Et storm allerede omkring 1907 fik vandet bag dæmningen til ikke at gennembryde den, men at bane sig vej uden om dæmningen. 1975 blev der slået en fodgængerbro over dette gab. Resterne af dæmningen ses stadig.

Gjødelen er egentlig en gravet kanal, der afvander marsken omkring Bork og Værneengene syd for Tipperne og samtidig befordrer de regulerede åer fra Lydum og Nr. Nebel.

Du ser endnu en dæmning over Gjødeludløbet, men den er fra en tysk militærbane 1943 – 45. Den bruges i dag som cykelsti. Også denne blokkerede for, at vandet syd for tyskernes dæmning kunne komme forbi, så den gennemgravedes i 1950, mens cykelfolket fik en mindre bro over hullet. Gjødeludløbet ses i dag som to søer, der udnyttes som fiskesøer.

DE TO NÆSTE FORSØG
Naturen artede sig dog stadig ikke, som Rigsdagen havde besluttet. Fra 1908 begyndte dog en systematisk naturtæmning, i starten dog med tvivlsomt resultat, og det skal indlægget her handle om.

Arbejdets forskellige entrepriser
Arbejderne er af lokalhistorikerne næppe blevet blandet sammen, med det er i nogen grad sket med flere af de bevarede billeder fra anlægsfaserne. Jeg har derfor for egen regning og ganske uofficielt nummereret arbejderne med romertal I til IV.

I litteraturen ses der billeder bestemt som slusebyggeri i byggeafsnittene I – IV, selv om slusen først byggedes i byggefase IV og kun da. Også industribane med lokomotiver ses i alle byggefaser, men det var kun i faserne II – IV, der anvendtes industribane og lokomotiver. I fase III og sandsynligvis også i fase II benyttedes 785 mm sporvidde, mens der i fase IV benyttedes 900 mm sporvidde og dermed helt andre lokomotiver. Tilsyneladende anvendtes også i fase IV mindst et 785 mm lokomotiv, men formentlig til andre opgaver.

Selv om hovedproblemet i 1931 nu var løst, var ikke alle besværligheder overstået. Materialevandringen fortsatte, og for af afbøde virkningerne heraf, benyttedes i det næste halve århundrede stadig smalspor for at holde udløbet fri af tilsanding ved hjælp af høfder.

Der er lidt uenighed om tidsangivelserne, men divergenserne kan skyldes, at der går en vis tid fra et arbejde er vedtaget af Rigsdagen, til der er valgt entreprenør, og disse har fået samlet materiel og udtænkt en arbejdsmetode.

Byggearbejderne i Hvide Sande udførtes i store træk således:

I. FØRSTE ENTREPRISE
1908 – 10. Anlæg af Den første Hvide Sande Kanal
I 1908 var det besluttet at flytte Ringkøbing Fjords udløb mod nord til Hvide Sande. Arbejdet udførtes med sandsuger uden brug af industribane og lokomotiver. Vandbygningsvæsenet havde udbudt arbejdet, og entreprenørerne Såbye & Lerche, København havde vundet licitationen.

II. ANDEN ENTREPRISE
1910. Tæmningsforsøget
Den Første Kanal løb meget hurtigt fra Vandbygningsvæsenet, idet kanalen hurtigt blev mange gange bredere, end den oprindeligt var tænkt, og vejbroen mistede allerede forbindelsen med land i begge ender efter syv dage og stod nu blot som en brorest midt ude i den brede strøm. Hurtigt måtte en pram trukket af en motorbåd sættes ind som færge. Kanalen var anlagt med 26 meters bredde og 2½ meters dybde. Den var i øvrigt 900 meter lang. Allerede den første storm udvidede kanalen til 180 meters bredde og 6 meters dybde, og den næste storm til 260 meters bredde og 9½ meters dybde. En enkelt kilde angiver en bredde på en hel kilometer, og også kanalens dybde angives af kilderne helt op til 20 meter, men det er nok overdrevet. Grunden til, at det gik så galt, var formentlig, at kanalens sider ikke var sikrede tilstrækkeligt, og det var selve udmundingen heller ikke, så materialevandringen begyndte fra dag et at rykke udløbet sydpå.

Derfor prøvede Vandbygningsvæsenet i 1910 at tæmme kanalen igen. Hertil anskaffedes et ukendt lokomotiv formentlig i 785 mm sporvidde til udkørsel af blokke, der skulle lægges ud i den alt for brede kanalmunding. Det var meningen i den 3 meter høje betondæmning at efterlade en gennemsejlingsåbning på 50 meter i bredden 6 meter i dybden. Altså noget mere end de 26 x 2½ meter, men havde beregnet i først forsøg.

Arbejdsmetode
Før man lagde blokke ud, skulle kanalens bund sikres med sække med beton. Fra en gammel muddermaskine, hvorfra spandene var fjernede kastedes sække med beton ned på bunden. Muddermaskinen styredes fra land ved hjælp af trosser. Denne metode lykkedes åbenbart ikke, så i stedet udlagdes betonsækkede fra otte tipvogne på to spor på en pram trukket af dampbåden, Støren. Når denne havde nået sin arbejdsplads tippedes vognene, så sækkene fald ud.

Det i 1910 anskaffede lokomotivs identitet har længe været en gåde, idet der ikke kendes billeder af det, og der er heller ikke detaljer om det, bortset fra at det i pressen er nævnt, at der brugtes et lokomotiv til arbejdet.

Et O&K lokomotiv er nævnt, men uden data, og Alfred Hansen har bedyret, at han ikke kan finde nogen O&K-lokomotiver i sin liste, der ikke var beskæftiget til anden side i den aktuelle periode. Formodningen om et O&K skyldes et foto, der imidlertid senere viste sig at være dels tidsfejlbestemt, dels ikke at vise et O&K. Imidlertid menes det på det seneste, at det ukendte lokomotiv må have været Lizzie, som omtales senere.

I følge billederne lå der en støbeplads på hver side af kanalen lige ud for den dæmning, der skulle regulere åbningen. Herfra førte baner til de to havne, Tyskerhavnen og Gammelhavn i nord og Frems Havn i syd. Der var havn i nord fra 1911 og i syd fra 1913. Hvordan man fik sten og cement frem til støbepladsen i nord i 1910 og i syd før 1913, vides ikke.

Støbepladsen lå højere end molerne, så banen i 785 mm formentlig havde fald, så vognene med blokke selv kunne løbe ud på molerne. Molerne var brede nok til, at et bredt kranspor kunne ligge der sammen med 785 mm sporet i midten. Kranerne tog nu blokkene og anbragte dem i udløbet, hvor der var planeret med sække med beton. Derefter trak heste de tomme vognen tilbage til støbepladsen. Der brugtes således kun lokomotiv på banen mellem havn og støbeplads. Her var mindre end en kilometer spor. Da man kun havde ét lokomotiv, var der før 1912 ikke lokomotiv på sydsiden? Vognene var almindelige, men kraftige fladvogne.

Der ses kun få billeder i dette afsnit, idet det er svært at skelne mellem de af mig døbte byggefaser II og III. Historikerne har ikke skelnet, men for mig at se, hvis jeg ellers har tolket billederne rigtigt, er der forskel på arbejdsmetoderne i fase II og fase III. I sidstnævnte var der mere og sværere materiel indsat.

Her får lokomotiverne vand, der pumpes op i vandtårnet, der er en tønde, med en almindelig håndpumpe. Fra broen kan lokomotiverne også få kul fra kurve. En betonblander ses også. Foruden de tre arbejdere ses også nogle folkevalgte samt formentlig ingeniør Arvid Holm. Han står, hvis det er ham, som nummer to fra højre, men stokken, trods det, at han er yngre end de folkevalgte. Billedet er nr. 6 af en serie på 7 fotos, som arkivet mener, er fra ca. 1908. Nu brugtes der ikke lokomotiv i Hvide Sande før 1910, men værre er det, at flere af billederne viser betonstøberi på slusen i Hvide Sande, men den byggedes ikke før i fase IV, 1929 – 31. Et billede viser et lokomotiv, der slet ikke deltog i Hvide Sande, men ved anlæg af en af åsluserne i Ribediget i 1910 – 14? Er det imidlertid Arvid Holm, man ser, må viste billede dog være fra Hvide Sande? Der må vel være mindst én grund til, at det meste af billedserien fra Ribe er havnet i Hvide Sande? Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Holmsland F103.

Arvid Holm med familie på tur med en sejltrolje på sandbanen fra Hvide Sande mod Nr. Lyngvig Fyr, mens han arbejde på den første Hvide Sande Kanal lige før Første Verdenskrig. Foto: Ukendt kilde, men formentlig Vandbygningsvæsenet?

Krauss 3313/1896 på sandbanen ved Nr. Lyngvig Fyr 13.09.1913. Togets bagerste vogne holder under harpen, der sorterede sten i forskellige størrelser fra sandet. Der er tilsyneladende firestrenget spor her, så harpen må kunne køre på det brede spor. I 1896 satte man ikke døre og vinduer i lokomotiver i den størrelse, så mod vestenvinden er der sat en opsprættet sæk. Foto: Ukendt.

Selv om jeg har svært ved at gennemskue systemet, ser det ud til at kranen og traversvognen, der er den underste, kører på samme sporvidde. 785 mm vognen med blokken er så kørt op på traversvognen ved dæmningens landfæste og med tyngdekraftens hjælp rullet ud til kranen, der tager blokken og lægger den på plads i kanalen, hvor så strømmen undertiden tog blokkene lige så rask, som de blev lagt ud. Underlaget er ikke alt for plant, så betondæmningen er næppe helt tæt. Foto: N. Nielsen, Horsens. Lokalarkivet for Thyboroen Harbooere Engbjerg B986.

I starten af tæmnings- og senere lukningsarbejderne oplystes, at vogne på blokkene selv med tyngdekraftens hjælp trillede ud på molen til kranen. Måske er blokken her større end vanlig, for står den ikke på to fladvogne? De største blokke var på 12,5 t. Personalet kører så med på traversvogne? Når vognene tomme skulle tilbage, blev de trukket af heste. De står allerede til venstre og venter. Billedet angives at være 04.09.1913 og stammer fra Vandbygningsvæsenets arkiv.

Formentlig er den samme kran, der ses her, men hvad billedet ellers viser, har jeg svært ved at gennemskue. Vi må dog være, et eller andet sted ved kanalen mellem støbepladsen og dæmningen, der skulle lukke kanalen. Er kranen den samme, har den nok været på land og hente en ny blok til det grådige hav. Trækkraften for vognen var heste, mens kranen nok burde kunne køre selv? Kranerne var bygget af Hvilans Mekaniska Verkstad i Kristianstad. Foto: N. Nielsen, Horsens. Lokalarkivet for Thyboroen Harbooere Engbjerg B985.

Også dette billede har jeg svært ved at placere. Jeg kan genkende lokomotivets vandforsyning. Lokomotivet er også genkendeligt: Krauss 3313/1896. Men hvorfor lokomotivbanen er forhøjet og hestebanen er gravet ned, kan jeg ikke gennemskue. På vognene ses her jernkasser. Støbeforme til blokke? Billedet er mærket 1910. Det er et postkort fra Kurt D. Jensens samling. Her kan det dog være fra jernbanen.dk.

I 1915 var man efter mindst fire år fylden blokke i kanalen kommet så vidt, at der nu kun var kort mellem moleenderne. Der er kun få centimeter forskel på vandstanden i Ringkøbing Fjord og i Nordsøen, og vandet løber da også stille og roligt. Kun i sådant vej arbejdedes der. Blokkene på nordsiden ligger endnu pænt, men på sydsiden har en storm været på spil. De to kraner har med tiden fået mere og mere overbygning til beskyttelse med de rå natur. Bortset fra tidspunktet 1915 har billedet desværre ingen kilde, men den er formentlig Vamdbugningsvæsenet eller som de i en periode kaldte sig Kystinspektoratet.

Formentlig er dette foto taget fra Nordsøsiden. Hullet er tæt på lukning, og der er i øjeblikket næste ingen strøm, da vandet står lige højt i fjorden og i havet. Det var på de kortvarige tidspunkter man arbejdede. Begge kraner ses. På nordsiden ligger blokkene pænt, mens Nordsøen har drevet sit spil på sydsiden. Væsenet fandt dog ud af, at sådan stablede blokke var lige så effektive som de pænt stablede. Billedet angives at være fra 1915, samme år, som lukningen lykkedes. Foto: Ukendt kilde, men formentlig Vandbygningvæsenet. Billedet findes også i Lokalhistorisk Arkiv for Homsland Kommune, hvor det dog ikke ses offentliggjort.

Jo tættere dæmningsenderne kom på hinanden, jog stærkere blev strømmen. Billedkilden, Vandbygningsvæsenets jubilæumsbog angiver også her fotoåret til 1915. Hullet lukkedes dog senere samme år.

Hanomag ?/1910, Lizzie
I min kilde, Holger Jørgensen, er Lizzie angivet som Hanomag 5858/1910. Da dette lokomotiv er et tokoblet normalsporlokomotiv leveret til en italiensk sukkerfabrik, så er enten nummeret, som Kedeltilsynet og dermed Holger Jørgensen har noteret et kedelnummer, eller en af parterne har skrevet forkert? Der er dog visse ligheder i levnedsløbet med Hanomag 5880/1910, så måske er 5858 en fejlskrivning for 5880? I så fald må man samtidig acceptere, at lokomotivet i starten hed Lizzie, men senere blev omdøbt til Hjælperen?

Da der er masser af billeder af Hjælperen, men ingen kendte af Lizzie, kunne nummerforvekslingen godt være rigtig. Der burde i Hvide Sande have været billeder af Lizzie, og det er der måske også. De er bare registreret som ukendte?

Lizzie startede i følge nogle forskere ved N. C. Monberg ved anlæg af andetspor i og ved Odense. Det skulle have været fra 1910, men der er også forskere, der angiver, at VBV allerede da ejede lokomotivet, og N. C. Monberg kun havde lejet det. VBV skulle ikke selv bruge Lizzie før midt i 1910, og da var Monberg sikkert færdig ved Odense, idet andetsporet åbnedes 1912, og jordarbejderne skulle være færdige, inden sporlægningen begyndte. Derfor kunne Monberg sikkert godt aflevere lokomotivet midt i 1910? Historikerne derimod mener omvendt, at VBV købte Lizzie fra Monberg, da han senest 1912 var færdig ved Odense.

1910 eller senere i Odense må min far, der dengang var 6 – 6 år og boede yderst på Vesterbro, havde set Lizzie, selv om han kun berettede om masser af små tipvognslokomotiver, der futtede rund vest for Odense, hvor Den fynske Hovedbane dels blev gravet ned ud mod Holmstrup blev hævet nærmere Odense helt ind til den nye station. Min far erindrede, at lokomotiverne havde navne, men de navne, han en menneskealder senere nævnede, var imidlertid navne på de sydfynske Jernbaners normalsporlokomotiver.

Efter 1912 var alle enige. Lizzi inspiceredes af Kedeltilsynet i 1912 i Hvide Sande, men hun kunne jo godt have været der fra 1910? I 1913 var Lizzie i Bækbo Mergelleje for entreprenør Augustinus Nielsen, Ringkøbing, hvor hun kørte sten fra Hanning med flere Sognes Mergelselskab til brug for VBV i Hvide Sande. Merglingen startede allerede 1913, men først 1915 søgte Augustinus Nielsen om tilladelse til anlæg af 2 kilometer smalsporbane til Lem Station. Banen blev aldrig til noget, da de lokale modsatte spor over vejene, men stentransporterne kunne jo godt allerede have været i gang længe før Augustinus Nielsen købte spor til banen. Transporterne ophørte formentlig samme år, altså i 1915, mens mergelkørslen fortsatte til 1918. Stenene købte Augustinus Nielsen hos de bønder, han leverede mergel til. Entreprenøren måtte så benytte vejtransport: Store vogne trukket af en lokomobil. Fra Lem Station transporterede Statsbanerne stenene videre til den nye havnebane på Ringkøbing Havn. Det sidste stykke til Hvide Sande sejledes stenene. I marts 1913 ankom alene 1500 t sten fra Lem til Ringkøbing Havn. Mellem juni 1914 og marts 1915 ankom fra Lem 2500 t sten med op til 8 jernbanevogne pr. dag. Skulle stenene fra Bækbo ad landevejen hele vejen, skulle de dog ikke mere helt nordpå om Stadil Fjord, idet der i 1862 var slået bro over Von Å øst for Søndervig, men denne første spinkle bro kunne næppe bære de tunge stenvogne, så i 1907 var broen fornyet. Selv om det er lige meget for historien her, var vejene på Holmsland Klit nok næppe bygget til tunge stentransporter?

Selv om lokalpolitikerne ikke mere kan svare for sig, ville jeg godt vide, hvorfor en lokomobil var mindre farlig for andre vejfarende mellem Bækbo og Lem Station end et lokomotiv?

Herefter hører vi ikke mere om Lizzie, men Hjælperens levnedsløb er grundigt beskrevet langt frem i tiden. Hvad enten jeg tror på teorien eller ej, vil jeg bringe et par billeder af Hjælperen i håb om, at han er identisk med Lizzie. Desuden får du naturligvis også et par billeder fra Hvide Sande i håb om, at det er Lizzie, man ser på i hvert fald et af disse billeder.

Et portrætfoto af Hanomag 5880/1910 ved anlæg af Københavns tredje banegård 1910 – 11 for entreprenørerne Rasmussen & Schiøtz. På et udsnitsfoto har Alfred Hansen skrevet, at lokomotivet senere kom til at hedde Hjælperen. Altså havde det ikke noget navn på dette tidspunkt, og så er det muligt, at det kort efter i Hvide Sande kom til at hedde Lizzie og efter indsatsen for Augustinus Nielsen, Hjælperen? Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 02009.

Hanomag 5880/1910 ved anlæg af Fredericia Station for entreprenørerne Fibiger & Villefrance 1926 – 29. Vi er nu efter Hvide Sande-indsatsen, og nu er det noteret, at lokomotivet hedder Hjælperen. Som de fleste hanomaglokomotiver har lokomotivet firekantede ruder i for og bag, men dog med afrundede hjørner. Navnet står formentlig på pladen øverst på førerhusets sidevæg. Når jeg har valgt lige netop dette billede som eksempel på hvordan Lizzie kunne have set ud, er det, fordi dette foto også lå i stak billeder fra Hvide Sande. Det kan der dog være en naturlig forklaring på, men den vil føre for vidt. Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 01040.

Lokomotivet her er måske Lizzie, idet det har firekantede vinduer i bag, som er gængs hos Hanomag, Den for Hanomag karakteristiske dom, ses ikke, men maskinen her har håndbremse i fyrbødersiden, og det ses ikke normalt hos Hanomag. Billedet er også dateret 1912, og da var der allerede kommet maskinforstærkning. Skulle billedet entydigt vise Lizzie, skal det have været fra 1910 eller 1911. Lizzie var til stede i Hvide Sande også i 1912 og indtil 1913. Billedet viser læsning af sække med cement fra støbeplads via tipvogne til pramme til udkastning i den alt for dybe kanal. Havnen er Tyskerhaven der oprindelig var en naturhavn, men udbygget af VBV 1912. Galgerne på molen løftede sækkene med cement over i pramme. Foto: Arkiv Kystinspektoratet.

Også dette lokomotiv har firekantede ruder i bag, men de har ikke runde hjørner, så det er ikke Lizzie. Formentlig er det Krauss 3313/1896. Det ses her i 1914 med medlemmer af Rigsdagen, der var på besigtigelse. Dels skulle de se, hvad de mange penge, der hældtes i havet, gik til, dels skulle de afgøre, om om det var fiskernes interesser i en åben forbindelse fra Ringkøbing Fjord, der skulle tilgodeses, eller det var lodsejerne omkring Skjern Enge og Bork Marsk mv., der ønskede en lukning af kanalen, der skulle tilgodeses. Skulle politikerne bestemme sig for åbning, var det store spørgsmål så hvor? Også året før var de på besøg. Foto: Kystinspektoratet.

III. TREDJE ENTREPRISE
1912 – 15. Lukningen
Allerede i 1910 blev man klar over, at der skulle gøres noget ved kanalen, og så besluttedes det først at prøve at tæmme kanalen, og da det hurtigt blev klart, at det ikke lod sig gøre, besluttedes det at lukke kanalen igen, mens man planlagde en mere holdbar løsning. Det gik der 19 år med.

Anlægsloven til projektet, jeg kalder fase III, hed: Loven om Hvide Sande-kanalens sikring, og den er fra 1912.

I 1912 ankom til Hvide Sande en dampmuddermaskine, der formentlig var Vanbygningsvæsenets og i alle tilfælde havde nr. 2. Desuden en slæbedamper ved navn Støren, og den havde VBV købt af Såbye & Lerche. Desuden ankom et damplokomotiv  alt i følge historikerne. Lokalhistorikerne, jernbanehistorikerne, pressen og Kedeltilsynet er slet ikke enige om forløbet, og  allerede i 1910 ved tæmningsforsøget omtales en muddermaskine og en dampbåd kaldet Støren, så nogen må tage fejl.

Baneforløb
Der blev lagt bane til to havne, hvis ikke banerne allerede lå der i forvejen. Begge havne lå på fjordens inderside. Tyskerhavnen lå på norsiden og er fra 1912, og Frems Havn lå på sydsiden. På nordsiden lå desuden lige syd for Tyskerhavnen Gammelhavn også mærket færgehavn, men den brugtes næppe ved byggeriet, og den er fra 1911. Først da kanalen var lukket, fik de to baner sporforbindelse over kanalen. Til Frems Havn var der bane 1913 – 15. Desuden førte sporene i nord 4 kilometer, i andre kilder 5 kilometer nordud til en sandtag, der også kaldes et ralleje ved Nr. Lyngvig Fyr. Det var et ralleje, eller endog et stenleje, da et billede viser en harpe i graven. Denne bane etableredes allerede 1912 på forstranden og flyttedes samme år fra forstranden til klitheden, og den fungerede til oktober 1915, men blev først fjernet 1916. En anden kilde anlægger dog først banen juni 1913.

Mellem 1912 og 15 købtes hos Statsbanerne 1800 brugte skinner og 3600 lasker. Hvor mål er opgivet, var det 9,15 m skinner i 22,5 kg/m. Det svarer til godt 4 kilometer bane til et for tipvogne svært spor. En anden kilde lader Statsbanerne afhænde 5,5 kilometer spor i 1912, 3 kilometer i 1913 og ½ kilometer i 1916, hvor lukningen var overstået, men VBV var næppe færdig med at flytte klitter endnu. Med de beskrevne spor på nord- og sydsiden af kanalen samt sporet til Nr. Lyngvig lyder 9 kilometer købt spor af meget. VBV købte ikke med videresalg til deres stenleverandør for øje, for denne, Augustinus Nielsen købte selv mindst lige så meget brugt spor hos Statsbanerne til sine baner. Hvis de 9 kilometer spor i virkeligheder er skinner, der menes, svarer købet til 4½ kilometer spor, og havde VBV noget i forvejen, så lyder det vel rimeligt?

Arbejdsstyrken var på 100 mand, dog ikke lige mange sommer og vinter.

Arbejdsmetode
Hullet skulle nu lukkes helt med betonblokke. Dels 4 t, dels 12,5 t. Der må åbenbart stadig være støbeplads på begge sider, men billederne viser, at trafikken på banen nu afviklerede lidt anderledes. Blokkene kørtes fra støbepladsen eller lagerpladsen på spor til betonspærringen. Blokkene stod på mindre fladvogne, men disse transporteredes nu ud på molerne stående på tværs på såkaldte traversvogne. Disse ses på fotografier, så de må være rigtige nok, men formålet med denne driftsform undrer. Begrundelsen kunne være to forskellige sporvidder eller så ringe pladsforhold, at der ikke var plads til en kurve med rimelig radius. Ingen af begrundelserne kan jeg her se belæg for. Travervognene trillede med tyngdekraftens hjælp som blokvognene i fase II selv ud på molen og kom retur fra molernes kraner trukket af heste.

Havet fjernede imidlertid blokkene lige så hurtigt, som de blev lagt ud. I 1914 efter fire års arbejde, var åbningen ud mod havet ikke blevet synligt mindre, skriver øjenvidner.

Først da fandt man på at grave aflastningskanalen ved Gjødelen, lykkedes lukningen endeligt i maj 1915. Denne udlægning er dog ikke alle historikere enige om.

Da hullet endelig var lukket kunne en vejdæmning føres over den tidligere kanal, og de to baner nord og syd for den tidligere kanal endelig forbindes. Det skete via den netop anlagt betonspærring.

Herefter tog to gravemaskiner fat på at planere, omkring kanalen, så der kunne anlægges en by, samt at fylde sand fra klitter ud i den tidligere udmunding og anlægge en vejdæmning på fjordsiden af lukningen.

Hvad enten udløbet ved Gjødelen etableredes før eller efter kanalens lukning, var det entreprenør Augustinus Nielsen, Ringkøbing, der stod for arbejdet. Selv om han havde lokomotiver, og et af dem var tilmed formidlet af VBV, er kilderne enige om, at der ikke ved Gjødelen var bane, men der brugtes sandsuger?

Man kunne vel have taget sand til lukningen af den vildfarne kanal hvor som helst, men at tage sandet lige uden for egen dør og derved svække klitten foran lukningen, ville ikke være klogt, men at man hentede sand helt oppe ved fyret i Nr. Lyngvig, omkring fem kilometer nord for Hvide Sande, kan kun betyde, at sandet herfra skulle bruges til støbning af blokke. Heroppe må der have fandtes skarpkantede sandskorn, tilkomne via gletschere, hvor det meste af klitten var tilført af vind og havstrøm, og derfor havde afslidte og afrundede kanter, som lettere gav sig i betonen. På sandbanen til Nr. Lyngvis fotograferes ofte af pressen og andre interesserede. Her ses et foto af to lokomotiver på sandbanen, nemlig Krauss 3313/1896 og Henschel 12972/1914, og da Lizzie arbejdede i Bækbo, var der kun lokomotiv på nordsiden, såfremt der til arbejdet kun var anskaffet tre lokomotiver. Skulle sydsiden også have haft lokomotiv, må der i sin tid være anskaffet et fjerde lokomotiv, som imidlertid ikke kendes. Selve dæmningsanlægget betjente sig af heste- og tyngdekraft, men til tilførsel af materialer fra Frems Havn nævnes lokomotiv.

Betonspærringen bestod dels af sække med beton på 5 t samt blokke på 12 t. Desuden anvendtes Augustinus Nielsens sten. Mængderne af beton var i 1912, hvor man lige var begyndt sidst på året 6500 m³, i 1913 anvendtes 32 200 m³, i 1914 28 700 m³ og i 1915 16 500 m³. Til de anlagte høfder anvendtes kun 3700 m³. En kubikmeter vejede mellem 2 og 2½ t. En kilde nævner, at foruden befordring af sten og lokomotiv havde Statsbanerne fornøjelsen af at sende 170 vognladninger á 10 t cement fra Ålborgområdet til Ringkøbing Havn. Det giver kun 1700 t cement. Da der hældtes henved 200 000 t beton ud, må en stor del af denne have været sten og sand? Eller også var der ankommet mere cement end opgivet?

Gennemgravningen i 1908 kostede 127 ooo kr, mens hele arbejdet løb op i 2 706 000 kr. Det var altså væsentlig dyrere at rydde op efter ulykkerne!

Fra arbejdet ses billeder af to lokomotiver, selv om der i starten var tre, indtil Lizzie sendtes til Augustinus Nielsen i Bækbo Mergelleje i 1913. Det ene var et Krauss, der ankom allerede mellem 1911 og 13, og det andet var et Henschel fra 1914, og det erstattede den aldrende Lizzie. Nogle kilder taler endog om fire lokomotiver, og igen peges på en O&K, hvis tilstedeværelse Alfred Hansen benægter. Der er heller ingen fotos af et fjerde lokomotiv. Også 1929 – 31 spøger et fjerde lokomotiv.

Det første billede, vi entusiaster så, var netop fra sandbanen. Allerede P. Thomassen fik i jernbaneentusiasmens start i ugebladet Hus og Hjem et tip om et gammelt foto fra sandbanen, som han fik rekvireret fra billedindehaveren Thora Lund, Esbjerg via bladets redaktion, og selv om billedet i Hus og Hjem havde en entydig stedsangivelse, fik Thomassen kun oplyst som stedsangivelse: Nær Ringkøbing, så talrige industribaneforskere vred i årtierne derefter deres hjerner med at lokalisere billedet. Til sidst lykkedes det en at finde bladet og løse stedsproblemet.

Lokomotivet, der købtes til arbejdet i 1910 var formentlig det lokomotiv, der via Vandbygningsvæsenet senere sendtes til entreprenør Augustinus Nielsen, Ringkøbing. Der vides kun om det, at sporvidden var 785 mm, og at det hed Lizzie. Dets virksomhed er allerede tidligere beskrevet. Lokomotivet købtes sammen med ikke bare en remise af træ også med kantine og andre skurfaciliteter til arbejderne i Hvide Sande.

I bladet Licitationen 1916 var et lokomotiv og en gravemaskine fra arbejdet til salg. Hvilket lokomotiv, er ikke angivet, men i følge annoncen havde det 60 hk. Sporvidden angives fejlagtigt til 765 mm i stedet for 785 mm. Gravemaskinen angives som værende fra Lübeck og have en ydelse på op til 70 m³/timen. Det angives samtidig, at maskinen i januar 1916 stadig kunne ses i drift i Hvide Sande. Måske var ingeniør Arvid Holm ikke ansat mere, for salgsannoncerne er underskrevet af ingeniør Lillelund, som du i øvrigt også finder som forfatter i litteraturlisten bagerst. Lokomotivet var formentlig Henschel 12972/1914, der solgtes til Statsbanerne.

Krauss 3313/1895
Lokomotivet havde 785 mm sporvidde og 16,9 m² hedeflade i en kedel, der tålte 12 atmosfæres tryk. I 1910 deltog den i anlæg af andetspor ved Middelfart på jernbanen Nyborg – Strib, hvor entreprenørerne Werner & Winkel havde delen mellem Bred og Strib. Denne strækningen åbnedes allerede 1911, så det er muligt, at jordarbejderne allerede havde været færdige i 1910, så lokomotivet kunne komme til Hvide Sande. Imidlertid var det nok næppe Krauss 3313, der var lokomotivet ved tæmningen af Den første Hvide Sande Kanal. Formentlig købtes det af Vandbyningsvæsenet på et ukendt tidspunkt i 1910, 11 eller 12. Vandbygningsvæsenet var repræsenteret af deres ledende ingeniør i Hvide Sande, Arvid Holm, som dog også var medejer af ingeniørfirmaet Petersen & Holm. Derfor har nogle af de tidlige forskere hårdnakket tillagt dette firma lokomotivet. I 1912 og 1915 inspiceredes lokomotivet i Hvide Sande på begæring naturligvis af Arvid Holm. 1921 – 26 var maskinen stationeret i Ferring for Vandbygningsvæsenet, hvor det udførte kystsikringsarbejder idet, det kørte blokke til høfder omkring Ferring. 1926 meldes lokomotivet ophugget af Vandbygningsvæsenet.

Billeder fra Hvide Sande findes i lokale arkiver, hvoraf der er eller var både Lokalhistorisk Arkiv for Holmsland og Fiskeriets Hus, men der var også lokale lokalhistorikere som Holger E. Villadsen. Desuden samlede jernbanehistorikere som for eksempel P. Thomasen, Svend Guldvang, Alfred Hansen, Holger Jørgensen og J. Guldbæk Christensen. Selv om de sidstnævnte siden er døde, og deres arkivalier nu er tilgået andre arkiver, har jeg ikke helt styr på, hvor billederne findes i dag, derfor kan jeg slet ikke påføre billederne retvisende registreringsnumre. Jeg har derfor blot valgt i stedet for at antyde eget arkiv at skrive ukendt oprindelse. Ikke alle de private samleres billeder ses i de offentlige arkiver.

Billedet her er det billede, P. Thomasen modtog og sendte rundt for at få det bestemt, hvilket tog flere år. Det viser Krauss 3313/1896 i ralgraven ved Nr. Lyngvig Fyr. Man ser lidt af harpen, der sorterede stenene i flere størrelser. Billedet her er fra Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04039.

En fotograf har stoppet byggematerialetoget på fri bane mellem Hvide Sande og Nr. Lyngvig Fyr. Lokalt oplyses ved Livadiavej og datoen 13.09.1913. Lokomotivet er Krauss 3313/1896. På banetracheen er i dag cykelsti. Foto: Gammelt postkort.

Henschel 12972/1914
Lokomotivet havde 785 mm sporvidde og en kedel på 19,9 m² med 12 atmosfæres tryk. Af yderligere data kendes: 60 hk. og 9,8 t vægt. Det var forsynet med en Heusinger styring. Typen angives af fabrikken til Monta. 1914 leveredes det som nyt fra fabrikken til Vandbygningsvæsenet i Hvide Sande. I 1916 meldes det solgt til Statsbanerne, der lejede det ud til entreprenørerne Jelstrup & Ladegård, der netop i 1916 anlagde andetspor mellem Århus og Hasselager og åbenbart ikke selv havde tilstrækkeligt med materiel, og heller ikke råd til at købe selv? Endnu en udlejning blev det til, idet maskinen åbenbart i 1917 brugtes til anlæg af sidespor i Fasterholt Brunkulsleje for Brændselsnævnet. Formentlig var 12972 stadig ejet af Statsbanerne, hvis banechef, Flensborg, også var chef for Brændselsnævnet. Samme år var sidesporet anlagt, og nu benyttede Statsbanerne sig af lejligheden til at skille sig af med maskinen. Sidste inspektion var i 1953, men forinden havde lokomotivet i 1952 fået en ny brugt kedel fra et O&K-lokomotiv. Der kendes kun få fotos af maskinen. Et af dem er et postkort fra Hvide Sande, der ses herunder.

I 1914 fik VBV endelig af Rigsdagen lov til at købe et nyt Lokomotiv, da farten på lukningen af det vildfarne udløb skulle øges. Lokomotivet er Henschel 12972/1914 i 785 mm sporvidde. Foto ved maskindepotet i Hvide Sande. Maskinen ser ny ud, så vi er sikkert i 1914. Man ser både kulgård og askelager samt vandtårnet, en trætønde. Også de søgående maskiner skulle have kul. Foto: Gammelt postkort.

Her ses begge VBVs kendte lokomotiver på banen mod Tyskerhavnen eller snarere Nr. Lyngvig Fyr. Krauss 3313/1896 ses til venstre og til højre, tom er det Henschel 12972/1914. Billedet er taget 03.07.1914 ved, hvis jeg må gætte, Troldbjerg lige nord for den nuværende bro over Hvide Sande-udløbet. Billedet beviser således ikke, at begge lokomotiver kørte på grusbanen, men at de i hvert fald begge to befandt sig på nordsiden af kanalen på fototidspunktet. Så er det spørgsmålet: Var det midlertidigt, eller var der et tredje eller endog et fjerde lokomotiv? Og i givet fald hvilket? Foto: Ukendt.

Baneplan. Det er næppe en sporplan, for der må have været flere sidespor? Sporet over kanal åbnendes først i 1915, da dæmning fuldendtes. Sporet ud til stranden kan være en rest af den oprindelige sand/ralbane? Hvorfor ralbanen fører mod Tyskerhavnen og ikke til byggepladsen direkte, forekommer mig ulogisk. Kilden, der er flere planer, må være VBV?

I 1990 tegnede jeg denne plan med flere spor efter forlæg, jeg ikke har mere. Skitsen er fra Tipvognen 1.92.

IV. FJERDE ENTREPRISE. DEN ENDELIGE LØSNING
1929 – 31. Ny Kanal, sluser og havneanlæg
Først i 1928 var der penge, ekspertise og vilje til at løse Hvide-Sande-problemet en gang for alle. Det nye anlæg blev væsentligt mere omfattende, end det oprindeligt var tænkt og også dyrere. Byggeriet omfattede anlæg af en ny kanal, hvor både indløbet og siderne var sikret med beton, siderne dog kun i form af mindre høfder på tværs, og udløbet i Nordsøen af moler og høfder, som siden 1931 jævnligt har ikke bare måttet holdes ved lige, men også udbygges. Endvidere omfattede arbejdet anlæg af to sluser, en skibsfartsluse og en noget større afvandingssluse. Endelig omfattede arbejdet et havneanlæg, både på Nordsøsiden og på Ringkøbingsiden, altså vest og øst for sluserne. Havneanlæggene er senere udbygget, og udbygges stadig fra tid til anden. Ikke bare er der tale om havneanlæg til fiskeriet med dertilhørende servicevirksomheder som auktionshal, isværk, bådeværfter og fiskeforarbejdningsvirksomheder, men tilløb til en trafikhavn ses også. I de senere år er der desuden tilgået faciliteter for turisterne. Sluserne dannede underlag for et broanlæg, der naturligvis over skibsfartsslusen er en klapbro.

VBV havde traditionen for at udføre arbejdet selv, men som de udtrykker sig i 1928, har Vandbygningsdirektoratet besluttet at bortgive arbejderne. I første omgang blev anlæg af afvandingsslusen overdraget til entreprenørerne Stürup & Prosch-Jensen. Hver kilde, sin stavning. Samtidig var en jernleverance og en leverance af klinker udbudt. Allerede i 1928 var det tanken også at udbyde kanalgravningen og sikringen af dens sider.

Arbejdet omfattede også lukning af Gjødeludløbet igen, men dette skete uden brug af spor.

Entreprenørfirmaet Styrup & Prosch-Jensen mødte op med i hvert fald to store 900 mm lokomotiver. Desuden ses på billederne fra anlægget også et 785 mm lokomotiv, der også er tilskrevet Styrup & Prosch-Jensen.

At et firma besad flere sporvidder, er der ikke noget mærkeligt i, men at der ved det samme arbejde anvendte to sporvidder kunne være besværligt, med mindre der var tale om to adskilte arbejder, som for eksempel mole- og høfdebyggeri og kørsel med blokke dertil, hvor der anvendtes 900 mm spor. En del planeringsarbejder udførtes også med brug af 900 mm spor. 785 mm sporet brugtes til kørsel med materialer til støbning af blokke. I byggegruben til sluserne og til kørsel med beton til sluser og vejbro benyttede også 785 mm spor. Ned i byggegruben ses endog en spilbane til byggematerialer.

785 mm lokomotivet havde tidligere tilhørte VBV, men står 1929 til 31 som ejet eller som benyttet af Styrup & Prosch-Jensen. Kedeltilsynet skelner ikke mellem ejer og lejer, men registrerer bruger. Efter 1931, hvor arbejdet var færdigt, tilhørte lokomotivet helt givet Vandbygningsvæsenet, mens der er ikke angivet ejer eller indsatsdata på lokomotivet i årene før Hvide Sande. Vandbygningsvæsenet overtog efter 1931 vedligeholdet af høfderne ved kanaludmundingen.

Efter arbejdets fuldførelse var der nu styr på oversvømmelserne af havvand i Stadilfjordene, omkring Skjern Ås udløb og i marsken omkring Bork og Tipperne, men materialevandringen langs kysten fortsatte, som intet var hændt. Sandet lagde sig i ind- eller udløbet, om du vil, men dette forhold var imødegået med anlæg af en lang mole ved både den nordlige og den sydlige side af kanaludmundingen. Selv om molen nåede ud på dybt vand, nåede sandet alligevel ud til den og fortsatte rundt om den og forbi den. Problemet løstes for en tid ved at bygge en ny sandfanger nord for den gamle.

Syd for udmundingen var problemerne endnu større. Materialevandringen fortsatte sydpå, men nu, efter høfdernes anlæg, kom er ikke mere sand nordfra, mens der kun fjernedes sand, som førtes sydpå, så tangen blev tyndere og tyndere. I dag ses det tydeligt, idet kysten på nordsiden ligger flere hundrede meter længere ude i Nordsøen end sydsidens kyst gør. Til sidst truede havet med at bryde igennem syd for Hvide Sande, navnlig ved en campingplads, hvor enkelte af campisterne var ligeglade med med Klitvæsenets tilplantninger, som de trampede ned og lod deres børn grave i, så havet fik hjælp af vinden til sine tilløb til et gennembrud, der var lettere, nu hvor klitten var ved at blæse væk. Problemer løstes ved sandfodring. Det sand som materialevandring nu ikke mere tilførte, kommer med en sandpumper hentet ude på dybere vand i Nordsøen. Da det oppumpede sand nu løber af sig selv, er der ikke mere behov for spor. Høfderne i nord ses heller ikke mere.

Det siger dig selv, at der her ikke er tale om bekæmpelse af klimaforandringer, men om afbødning af den ekstra havstigning, klimaforandringerne forårsager.

Anlæg af moler og høfder samt planering

Lokomotivet er Henschel 11146/1914, og der hænger en blok i en kan over en fladvogn til blokke. Da det ikke kranen på molen eller høfden, må det vel være kranen på støbepladsen, hvor der læsses blokke, som så køres med tog hele vejen fra støbeplads til udlægning. Kranen er af en type, der også kunne monteres som gravemaskine. Næppe som en skemaskine, for mest naturligt ville montering af en slæbskovl have været?. Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04041.

Heller ikke dette billede kan jeg gennemskue. Fra højre ses noget af en galgekran, Henschel 11146/1914 med et bloktog, et lidt for lille skur til en opretstående dampkedel, en tårnkonstruktion med en vandtønde, en uidentificeret konstruktion samt en hest. Lokalt angives stativet i midten som en rambuk, der netop er færdig med den søndre mole til indsejlingen. Molen ses i baggrunden. Rambukken skulle kunne slå pæle ned først i den ene side og derpå i den anden side, uden at man behøvede at flytte rambukken. Til venstre skulle det være en blandemaskine? Den have muligvis en beskyttelse mod vejrliget i for af opsprættede sække? Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04042.

Ved den endelige løsning 1929 – 31 var der indsat væsentligt sværere materiel end i 1910 – 15. Blokkene ser kraftigere ud og bloktogene er længere. Kranen kunne godt se ud til også at kunne ramme pæle ned til broen, der holder sporene. Jeg kunne tænke mig, at blokkene skulle ned først, og så kom broen bagefter. Det var næppe muligt at lempe blokkene ned mellem svellerne på broen? Bemærk  dog, at der også ses en regulær rambuk på et af billederne. Lokomotivet er Henschel 11146/1912. Der er ikke meget om arbejdsmetoden på tryk, og billederne taler ikke et sprog, jeg forstår, men 900 mm banen ser ud til at føre hele vejen fra støbeplads til høfder og moler. Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04040.

Billedet her viser, at 900 mm banen også brugtes til sandtransporter til planering. Jeg tror, vi er på østsiden ved Troldbjerg. Lokomotivet er Henschel 11146/1912. Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04044.

Her er det Henschel 17588/1920 med den korte skorsten. I den ene tippede kassevogn ses to løftestænger, idet kassevogne ikke havde tipkassen ophængt så velafbalanceret som jerntipvognene havde. Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04049.

Henschel 11146/1912 opstillet til fotografering muligvis på vejdæmningen og kanalen. Bemærk, at der er tredjeskinne i baggrunden, men skiftet i forgrunden er åbenbart taget på, så afgreningen er afbrudt. Foto: Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04046.

Støbning af blokke mv.

Dette lokomotiv har helt givet sporvidden 785 mm. Lokomotivet, var oprindeligt bestemt som et O&K, men da det ikke lykkedes at sætte et byggenummer på det, blev det ombestemt til Krauss 5208/1904. Tidsbestemmelsen er formentlig 1929 – 31. Lokalt angives, at der til støbningen af blokke i 1929 – 31 gravedes ral på forstranden. I godt vejr harpede man manuelt, inden man læssede tipvognene. Mindst fem manuelle harper ses ved sporet. I dårligt vejr gravede man bare og kørte sand og ral på lager ved støbepladsen, hvor man så senere kunne harpe. Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04047.

Et tog med sand og eller ral på vej fra stranden ned langs kanalen mod støbepladsen. I baggrunden må det vel så være den nordre mole i indsejlingen. Lokomotivet er Krauss 5208/1904. Foto: Fiskeriets Hus F188 billede 11 af 19.

Støbepladsen med et bloklager, hvor mange af blokkene stadig er i form. Kanalen samt vandtårn og blandemaskine ses foruden 785 mm tipvogne til støbematerialer. Foto: Fiskeriets Hus F188 billede 6 af 19.

Støbepladsen på et tidspunkt, hvor blokkene enten ikke er støbt endnu eller allerede er kørt ud. En enkelt blok er endnu i form. Der ses to spor på støbepladsen. Tipvognene er enten til tilkørsel af sand/ral eller til udkørsel af beton til formene? Pladsen er åbenbart planeret med rullesten. Foto: Fiskeriets Hus F288. Billede 9 af 19

Afvandingsslusen er lige påbegyndt. I baggrunden anes en spilbane ned til byggegrubens bund. I bunden ligger der lidt spor, men der har tidligere ligge flere. Der er spor langs betonblanderen.  Sporviden anslås til 785 mm på jordoverfladen, men 900 mm til venstre? Lokomotivet kørte dog ikke herned. Foto: Fiskeriets Hus F 215. Billede 1 af 13. Også billede 9 i denne serie viser spor i grubens bund.

Slusernes bund er nu støbt. Slisken til beton er borte, men spilbanen er der stadig. Der er nu rejst broer med spor og en enkelt tipvogn ses til højre, hvor afvandingsslusens piller skal være. Disse skal åbenbart have tilkørt beton fra oven. Foto: Fiskeriets Hus F215. Billede 1 af 13.

Det lokalhistoriske Arkiv i Fiskeriets Hus har mange fotos fra anlæg af både afvandingsslusen og skibsfartsslusen samt vejbroen, der førte hen over begge. Selv om der til støbearbejdet var tipspor i byggegruben med enkelte håndskubbede vogne, så har disse mange fotos ikke den store interesse her. Billedet her viser afvandingsslusen med plads til mange sluseporte, men billedet viser også, at der var bane over det kommende udløb. På banebroen er der formentlig både 785 mm spor og 900 mm spor? Foto: Fiskeriets Hus F215. Billede 12 af 13 billeder.

Billedejeren kalder dette billede molebyggeri. Bortset fra Henschel 17588/1920 og en af kran/gravemaskinerne samt nogle grabbe foran lokomotivet, har jeg ingen anelse om, hvad dette billede forestiller. I midten af billedet ses en lokomobil eller stationær dampmaskine med vandret kedel samt en del rør. Temmelig mange blokke ligger umotiveret og flyder. Foto: Fiskeriets Hus F188. Billede 14 af 19.

Så er arbejdet med moler og blokke slut i 1931, og de to 900 mm lokomotiver er hensat neden for Troldbjerg i Hvide Sande Nord. Der var åbenbart ikke flere end de to. Sandkørslen er dog ikke slut. Et 785 mm sandtog anes lige ved vejen. Dæmningen, der beskyttede afvandingsslusen og skibsfartsslusen skal graves væk. Det to 900 mm lokomotiver forsvinder nu ud i den blå luft indtil 1940, hvor de igen lader høre fra sig, dog med tysk ejerskab. Foto: Fiskeriets Hus F119. Billedet er nr. 8 af 8 i serien. Der findes flere versioner af temaet taget fra Troldbjerg, men med kun et lokomotiv, Henschel 11146/1914, der her ses bagerst. Et foto ses hos P. Chr. Dahl, og et andet er taget af fotografen Anders Grimstrup.

Fra Styrup & Prosch-Jensens arbejde kendes to lokomotiver i 900 mm sporvidde samt et i 785 mm sporvidde.

Henschel 11146/1912
Lokomotivet havde sporvidden 900 mm og havde en kedel på 35 m² med 12 atmosfæres tryk. Som nyt leveredes det i Danmark, men kom først efter flere indsatser for flere ejere i 1929 til Hvide Sande for Styrup & Prosch-Jensen, idet vi dog ikke ved, hvor det befandt sig mellem 1925 og 29. Efter maskinen var færdig i Hvide Sande 1931 er kedelbogen igen tavs, men i 1945 opdager Kedeltilsynet, at lokomotivet ikke mere befinder sig i Danmark, med formentlig er i Tyskland. Hvis jeg må gætte, har lokomotivet stået på en oplagsplads siden 1931 for så i 1940 at blive afhændet til et værnemagtsarbejde. Herfra er det efter et ukendt værnemagtsarbejdes ophør taget med til Tyskland af den tyske entreprenør, der havde brugt det. Det kan også ved befrielsen have stået på en værnemagtsarbejdsplads og her være konfiskeret af briterne og sendt til Tyskland for at køre ruiner ud af de store byer. Det fandt briterne undertiden på, uden at spørge til den eventuelle ejer. Men som sagt, det er gæt. Jeg ved det ikke, men skal jeg selv sige det, er forklaringen god.

Selv om gangtøjet dækkes af kødrand, ses Henschel 11146/1912 rimelig tydeligt. Maskinen er kendetegnet ved sin forhøjede skorsten, eller måske reparerede skorsten? Der er ikke angivet yderlige oplysninger og tid eller sted på fotografiet. Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04045.

Henschel 17588/1920
Maskinen var sikkert af samme type og udseende som 11146 blot otte år yngre. Sporvidden var 900 mm og kedlen er opgivet til 34 m² med 12 atmosfæres tryk. Fabrikken har opgivet type for lokomotivet, men entusiaster har så mange versioner af typeangivelsen for både 11146 og 17588, at vi springer betegnelsen over. Den siger jo heller ikke altid noget, idet bestilleren ofte har fået lavet små ændringer. Hvad værre er, så har lokomotivet Henschel 17888/1920 fået angivet nogenlunde samme levnedsløb som 17588, så vi mener, at 17888 er en fejllæsning/skrivning, ikke mindst fordi 17888 endnu i 1951 kørte rundt på Maxhütte i Unterwellenborn i det, der var ved at blive til DDR. Også Henschel 17580/1920 har været på banen som identitet for 17588. Nogen har åbenbart haft svært ved at læse Henschels eller Kedeltilsynets tal. Maskinen leveredes allerede som ny til Styrup & Prosch-Jensen, og leveringstedet er formentlig Roskilde, idet 17588 i 1920 – 22 deltog i anlæg af Midtsjællandsbanen ved Torkildstrup og Kirke Såby for Styrup & Prosch-Jensen. I 1923 var den ude af brug for igen i 1925 at blive inspiceret ved anlæg af Horsens – Bryrupbanens forlængelse til Silkeborg, men nu for entreprenørerne Rambøll & Hansen. Da Styrup & Prosch-Jensen ejede den både før og efter intermezzoet på Bryrup – Silkeborg, har maskinen sikkert kun været lejet ud. I 1925 er maskinen inspiceret på ukendt arbejde ved Viborg for Styrup & Prosch-Jensen, inden den i 1929 dukker op ved anlæg af Kanal og Havn i Hvide Sande for Styrup & Prosch-Jensen. Arbejdet i Hvide Sande var slut 1931, men Kedelbogen er tavs. Der står som ved 11146 kun et notat om, at den er solgt til Tyskland, men i modsætning til 11146 er tidspunktet angivet til 1940. Igen kunne notaterne tyde på, at en tysk entreprenør har købt eller rekvireret lokomotivet, måske sammen med 11146 til et værnemagtsarbejde?

Hvilket eller hvilke værnemagtsarbejder, der eventuelt kunne være tale om, er uvidst, men 900 mm var ikke den mest udbredte benyttede sporvidde til værnemagtsarbejder. Det vides, at der ved anlæg af Tirpitz-stillingen i Blåvand kørtes på 900 mm, og en grusbane i mellem Hesselmed ved Oksbøl og Oksbøl og muligvis en kort overgang helt til Tirpitz havde 900 mm sporvidde. Også en Grusbane mellem Kollerup Strand og Aggersund havde denne sporvidde, og endvidere anvendtes 900 mm entreprenørbane ved anlægget af den tyske Flyveplads i Ålborg. Der var muligvis også 900 mm anlægsbane i Skrydstrup. Fra alle baner kendes uidentificerede 900 mm Henschellokomotiver, men at identificere nogle af dem med 11146 og 17588 er ikke muligt. Det har heller ikke været muligt, at finde ud af, om de to maskiner virkelig har stået i Hvide Sande mellem 1931 og 1940, eller hvor de i givet fald har været henne i den tid. De fleste af tyske maskiner ved de nævnte 900 mm baner i Danmark var også større end Styrup & Prosch-Jensens


to eksemplarer, og de var tilmed nyere kendetegnet ved at have rundglidere. Fotos fra værnemagtsarbejder er dog sjældne, ikke mindst fordi det var forbudt både at fotografere og i det hele taget at nærme sig arbejdspladserne.

Det bedste portrætfoto af Henschel 12972/1920, jeg kunne finde. Maskinen er i Hvide Sande kendetegnet ved sin korte skorsten. At den er otte år yngre end søsteren, ses af det trænede øje. Tiden er angivet til 1929 – 31. Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04048.

Krauss 5208/1904
Det næste lokomotivs sporvidde passer dårligt, og der er da også en mulighed for, at angivelser beror på en fejlfortolkning. Sporvidden på denne maskine var 785 mm. Kedlen var på 16,9 m² og trykket 12 atmosfærer. Som nyt leveredes det i 1904 til en dansk entreprenør, der formentlig var Werner eller Winkel. Mens Den anden Hvide Sande Kanal bygges og lukkedes igen, var lokomotivet på anlæg af Boulevardbanen i København for entreprenørerne Werner & Winkel. Mellem 1917 og 1930 kendes intet til lokomotivets virksomhed, men i 1930 var det muligvis i Hvide Sande for Fibiger & Villefrance eller for Vandbygningsvæsenet. I 1932 angives, at maskinen var i Hirtshals og nu ejet af Vandbygningsvæsenet, der gav den nummeret 5, som de skrev med romertal som et V. En anden kilde kalder den dog nr. 2 eller på VBV-sprog II. En tredje kilder nævner slet ikke Hvide Sande, men formoder, at lokomotivet til 1931 deltog i anlæg af Esbjerg Fiskerihavns tredje bassin, og derefter 1933 – 34 Oksby Havdige, hvor det tilsyneladende er fotograferet. I følge den først citerede kilde var 5208 i 1932 til 37 stationeret i Hirtshals, hvorefter det må være gået i stykker. Indtil 1938 forsøgte VBV at reparere det, men måtte opgive, hvorefter maskinen formentlig er ophugget. VBV meddeler selv, at de solgte den til jernhandler Krabbe, Hurup til ophugning. Grunden var en dårlig kedel. VBV meddeler i brev, at de  havde købt maskinen i 1937. Skal vi være helt nærtagne, kan 1937 være meddelelsens dato, så VBV har sikkert købt maskinen før 1937? Nævnte år var også det år, hvor kedelgodkendelsen udløb.

For at få et protrætfoto af Krauss 5208/1904 må vi igen ty udenbys, nemlig til anlæg af Give – Herning Banen 1912 – 13. Her brugte entreprenørerne Fibiger & Villefrance lokomotivet, der her ses ved opførelsen af Kølkær Station. Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 01079.

BILLEDER FEJLAGTIGT BESTEMT SOM VÆRENDE FRA HVIDE SANDE
Når jeg medtager disse billeder, er det for at forebygge fejl i fremtiden. Tager lokalhistorikerne tråden op og måske kommer til en anden bestemmelse, er det også ok med mig. Måske en læser endog kan hjælpe med bestemmelse. Hjælp modtages med tak. Min mailadresse hedder det samme som hjemmesiden; det er bare en google-mail-adresse.

De to første billeder er givetvis fra anlæg af Ribediget, der også kaldtes Darum – Vedsted Diget eller Darum – Vester Vedsted Diget og anlagdes 1911 – 14 af Hoffmann & Sønner & G. Løssl. Årstallene 1908 – 1912 og 1911 – 15 er også set. Arbejdet forsinkedes af en stormflod 1911, der ødelagde en del af diget. Diget var 18 km langt og 7 meter højt.

På billedet herunder er der klitter, så det er ikke Ribediget, der lå i marsken. Gravemaskinen på billedet anvendtes ved anlæg af Rejsbydiget, der lå sydligere. Det førte fra Vedsted til Søndernæs og anlagdes 1923 – 25 af entreprenørerne Carl Nielsen & H. Hansen. Også her ramte en stormflod, men den skete 30.08.1923, og arbejderne ved diget havde ingen stedet at krav op, så flere druknede.

H. Hansen er ikke kendt som entreprenør, men som grusgravsejer, og Carl Nielsen var netop gået sammen med H. Hansen for at benytte firmaets kæmpegravemaskine til digebyggeriet. Maskinen var i sin tid anskaffet af Hans Jørgensen & Søn, hvor en svigersøn, H. Hansen nu stod for firmaet. Gravemaskinen brugtes i de store grusgrave i Tarup-Davinde øst for Odense. Maskinen var usædvanlig stor og kunne sortere de opgravede materialer i fire sorteringen efter størrelse. Derfor var der fire parallelle tipvognsspor bag maskinen. Carl Nielsen havde regnet ud, at hvis han tog harpen bag på maskinen af, og erstattede den af et transportbånd, som den store maskine sagtens kunne bære, kunne han bygge diget i en arbejdsgang. Spandekæden gravede afvandingsgraven bag diget og det opgravede materiale lagde transportbåndet op bag maskinen som dige. Så skulle der kun bruges tog til sluserne og til kørsel med græstørv til beklædning af diget. Efter Rejsbydiget kom maskinen til Urnehoved mergelgrav for Lundtoft Herreds Mergelselskab, der lå ved Rødekro vest får Åbenrå. Herfra kaldtes maskinen hjem til Odense igen.

Det korte af det lange er, at billedet nedenfor næppe er fra Hvide Sande, men hvor det så er fra, ved jeg ikke.

Hans Jørgensen & Søns store spandekædemaskine er let kendelig på grund af sin store bagudrettede kranarm, der normalt bar et sortereanlæg, men ved brugen her blev udstyret med et transportbånd. Dette ses dog ikke, da maskinen læsser sand? i vognene. Helt givet er det, at denne store maskine ikke på nogen måde deltog i Hvide Sande, men hvad den så bedriver her, tør jeg ikke udtale mig om, men der er kun to muligheder, Rejsbydiget og Urnehoved Mergelleje, men ingen af disse to lokaliteter ligner. Landskabet på billedet ligner heller landskabet på andre fotos fra Rejsbydigt, hvor der var marsk og ikke sand, som her. Selv om ejerne også byggede Juvrediget på Rømø, var der marsk ved Juvre på Rømø og ikke klitter, og der brugtes heller ikke 900 mm materiel med kassevogne. Lokomotivet er i øvrigt bestemt som Henschel 17588/1920. Hånden på hjertet – det ligner ikke? Foto: Arkiv Alfred Hansen og Holger Jørgensen 04050.

Dette gamle postkort er angiveligt fra anlæg af Rejsbydiget, og gravemaskinen er uden tvivl den samme, selv om den her har monteret udlæggeren som beskrevet. Jeg kvier mig dog stadig ved at tro, at maskinen også skulle have været i Hvide Sande og ikke blevet fotograferet mere end én gang.

Billedet fra Hvide Sande ligger som F-nummeret antyder i en serie på syv billeder, der alle har samme tekst: Bygning af kanal i Hvide Sande ca. 1908. Det er rigtigt, at der byggedes kanal i Hvide Sande her 1908 – 10, med her brugte man sandsuger og ikke smalsportog. Det gjorde man derimod ved lukningen igen 1910 – 15, men det var 785 mm spor, og lokomotivet, der ses her, er Birger, Henschel 3636/1882, der kørte på 900 mm spor. I perioden 1908 – 15 var Birger ikke i Hvide Sande, men på arbejde blandt andet ved Ribediget 1911 – 15. Jeg er overbevist om, at billedet ikke er fra Hvide Sande, og at det sandsynligvis er fra bygningen af Ribediget. Birger kendes på sin navnskilt, der sidder på kedlen og på sin ramponerede tag, der blev værre og være med tiden. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Holmsland F103.

Også dette foto har teksten Hvide Sande ca. 1908. Det ligger også under samme arkivnummer. Her bygges helt givet en sluse på billedet, men det gjorde man ikke i Hvide Sande ca. 1908. Ikke  før 1929 – 31. Selv om kraner og lokomobiler ligner hinanden, deltog ingen af den type i Hvide Sande. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Holmsland F103.

Retfærdigvis skal siges, at dette foto er gengivet som uidentificeret under betegnelsen Fiskeriets Huse F215 som billede 12 i serien. Heller ikke jeg ved, hvor vi er henne, men det er nærliggende at antage, at det er et af Styrup & Prosch-Jensens arbejder eller måske noget lokalt. Et meget forsigtigt forslag fra min side: Anlæg af den tyske militærbane først i 40’erne fra Nr. Nebel Station til et punkt på Nordsøkysten lidt nord for Gjødelen, hvor værnemagten indskød antiluftskyts. Hvem, der anlagde dette spor, vides ikke, men det blev anlagt med heste og tipvogne, idet jeg har to lignende foto i arkivet i forvejen fra dette anlæg, der vitterligt skete med heste. Stærke kræfter mener dog, at billedet er ældre end 1940’erne.

Selv om hesten er en anden og folkene også er andre, kan dette billede godt være fra samme arbejde som ovenstående. Der er af billedejeren angivet: Ved Nymindegab. Foto: Fiskeriets Hus F15. Billede 3 af 3.

At dette billede skulle være fra Hvide Sande, tvivler jeg på. Hvor ved Hvide Sande var der så høje og stejle klitter? Det er vel slet ikke klitter, men moræne? Og så ses en spilbane til at fire blokvogne ned på. Jeg gætter på, at en skoleklasse er på besøg ved Bovbjerg. Foto: Fiskeriets Hus F188. Billede 4 af 19.

BANER TIL VEDLIGEHOLD
Som allerede antydet omfattede den endelige løsning også en sikring af indløbet med høfder, og disse skulle udbygges og vedligeholdes. Hvis jeg må gætte – og det er jeg nødt til, for jeg har ikke fundet facts i kilderne – var havneindløbet af anlægsentreprenørerne sikret fra starten. Efter arbejdets aflevering – gætter jeg på – overtog VBV vedligeholdelsen. I hvert fald var det sådanne faciliteter, jeg så på stedet, da jeg omkring 1960 nåede frem til Hvide Sande.

Høfderne udsættes dels for at yderste ende undermineres, så høfden må suppleres med nye blokke.  Dels aflejredes der sand på høfdens nordside, og da sandet nåede høfden ende, vandrede sandet forbi høfden ind i havneindløbet. Man kunne selvfølgelig vælge at forlænge høfden, men da havet var for dybt, blev løsningen en ny høfde nord for den første.

I dag er høfderne ikke mere at se på luftfotos, men inden det kom så vidt, erindrer jeg, at der var bygget endnu en høfde på Nordstranden, så der nu var en høfde ved indløbet og to sandfangere på nordkysten. Der er dog stadig havnemoler på begge sider af indsejlingen, men de er nyanlagte.

Også på Sydstranden skulle høfden vedligeholdes, da der også kom storme fra sydvest.

Omkring 1978 afløstes høfderne som beskyttelse af sandfodring. Sandet blev blandt andet taget i udmundingen for at holde dette dybt nok til skibsfarten og fiskerne samt ud for kysten på dybere vand.

Høfdevedligeholdet har helt givet været VBVs bord. Anlæggene hertil var en bane i 785 mm sporvidde med et motorlokomotiv på begge sider af havneindløbet, en støbeplads og en oplagsplads for blokke. På molerne var et bredt kranspor.

Det var ikke hvert år, der kørtes blokke ud, men der støbtes jævnligt blokke til oplagring.

Da VBV arbejdede mange steder langs Nordsøkysten lånte de forskellige byggepladser materiel hos hinanden. Sporvidden ved VBV var nu standard 785 mm. Derfor kunne jeg kommer forbi og konstatere, at der det ene år var et eller to lokomotiver i remisen på nordsiden og ingen eller et på sydsiden, men der andre år var tomt i en eller begge remiser. Efterhånden rationaliseredes der, så blokkene støbtes på en central plads og kørtes til Hvide Sande på lastbil.

Remiserne var lukkede skure, hvor jeg kunne tælle antallet af lokomotiver, men ikke se byggedata. Jeg var aldrig heldig at se banen i drift.

Ved besøg i 1966 arbejdedes på høfde 2, der er den nordlige mole i indsejlingen. Der var da ca. 1 kilometer spor i svære skinner, formentlig stadig i i 1912 – 15 omtale 22,5 kg/m skinner. Der var to Pedershåb-lokomotiver i drift sammen med 4 tipvogne, 6 blokvogne og 2 fladvogne til cement.

På høfde 3 på sydsiden af indløbet arbejdedes 1956, 64 og 70. Det var de år blokkene var stemplet. Her kørte Pedershåb 365/1942 med 6 tipvogne og 6 blokvogne. Pedershåben var af typen FD, og den havde således Ford-motor.

Mellem 1966 og 70 ændredes sporforforløbet, idet der i 1970 var indrettet faciliteter til tilkørsel af blokke med lastbil. Sikkert fra støbepladsen på nordsiden?

I 1937 udlåntes et motorlokomotiv til anlæg af høfderne ved Husby Klit. I 1942 havde man et gammel motorlokomotiv med Renault-motor.

Til Ringkøbingdistriktet, hvortil både Hvide Sande og Thorsminde hører, er leveret Pedershåb 228/1939 af typen B med en 8 hk. Lister-motor samt Pedershåb 468/1957 af typen FDD. Den havde en Ford-motor.

Et foto viser et Willemoes-lokomotiv, men det må have tilhørte en indkaldt entreprenør?

Som jeg også husker de to høfder, der flankerede indsejlingen til Hvide Sande. Her ligger sporene stadig på en pælebro. Et bredt spor til en kran og i midten et 785 mm spor til bloktogene. Senere blev det nødvendigt at lægge blokke ud langs siderne for at beskytte høfden. Også for enden af høfden lagdes blokke ud, og de forsvandt hurtigt, idet strømmen underminerede dem. Høfderne blev med få års mellemrum vedligeholdt med nye blokke og store sten, så kranspor og smalspor var i behold lige til det sidste. Der er ikke dato på dette billede, men molen er formentlig stadig under bygning her? Foto: Fiskeriets Hus F188. Billede 2 af 19 fotos i serien.

På støbepladsen på sydsiden af indløbet stod i foråret 1967 nogle vogne med og uden blokke. Flyvesandet bredte sig overalt, idet vedligeholdelsessæsonen endnu ikke var begyndt.

I 1968 kom industribaneforskeren Svend Guldvang forbi og tog på nordsiden af indsejlingen et billede af sporet, der førte ud på molen i mellem skinnerne til en galgekran. På billede F188 ovenover ses blokkene lagt pænt ud i lige og vandrette rækker, men det syntes Nordsøen ikke om, så på Svend Guldvangs billede herover ligger de hulter til bulter. I de først år var det Nordsøen, der ommøblerede blokkene, men siden fandt væsenet ud af, at de lå bedre i spredt uorden, hvor Nordsøen kunne rase ud inde mellem blokkene. Stadig kunne en storm tage en blok og skylle den op på stranden.

I 1970 var jeg på støbepladsen på sydsiden, og der stod også nogle vogne til blokke. De læssedes med galgekranen, hvis spor på udlagte skinnestykker kan føres hen over 785 mm sporet med blokvognene. På en af vognene ses sidens webmaster i en 1970-udgave.

På dette foto anes banen fra støbepladsen ud mod høfde og mole. Med lidt god vilje anes, at der mellem kransporene til venstre kan køre en lastbil med blokke ned, og kranen kan så tage blokkene og læsse vognene eller sætte blokkene på lagerplads.

Skitse af vedligeholdelsessporene i 1966. Havnen er siden stærkt udbygget navnlig på norsiden.

Sporet på sydesiden af indløbet 1970 efter en ændring som følge af, at blokkene ikke mere støbtes på stedet, men tilkørte pr. lastbil.

VBV no. 9 formentlig i Ferring. Billederne er lånt ved VBV, men de har ikke angivet fotodato eller -sted for alle de lånte fotos. Nogenlunde sådan kunne nogle af de ældste lokomotiver have set ud. Nr. 9 er af typen PCM med byggenr. 124/1934.

De nyere Pedershåber så således ud. Denne er VBV D12 fra Ferring, der her holder i 1968 med et persontog for at køre arbejderne fra en høfde under udbedring tilbage til deres cykler i Ferring. D12 er af typen FDD med byggenr. 474/1962. Fotografiet er fra 1968.

Lokomotivet kørte ud ad det midlertidige sidespor, der førte til byggepladsen. Førerhuset er originalt af lastbiltypen. Lokomotivet har fået mere ballast foran, men der var dog værktøj i kasserne i stedet for sten. Fotografiet er fra 1968.

Kilder og Litteratur
Lars Gjedsig, Frydendahl – et halvt århundrede på havnen i Hvide Sande.  Ringkøbing 1983.
P. Chr. Dahl, Strandinger og strandingsgods. Livet på Gl. Bjerregård. To bind: I 1796 – 1923 og II 1923 – 1963. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 1973.
Olav Martinsen, Fiskerlejer i Ringkøbing Amt. Skjern-Egvad Museum 1985.
Sigurd Enggård Poulsen, Nyminde  – en vårens dal. Nr. Nebel 1981.
P. H. Bech, Gennem Lo og Opgrøde. København 1924.
Folmer Drewsen, Mine erindringer. Bjerregård 1985.
Holger Ejby Villadsen med flere, Hvide Sande …. som det huskes. Ringkøbing 1981.
Hardsyssles Årbog 1984. Holger Ejby  Villadsen, Et udsat sted i Danmarks fjerne Vest. Det første Hvide Sande 1912 – 16.
Ywl o æ Kle’t 1987.
Ywl o æ Kle’t 1990. Begge er lokale årbøger, og titler lyder på rigsdansk: Jul på klitten. Forfatteren til artikler er Holger Ejby Villadsen.
P. Gammeltoft, Henne. Udpluk af Livserindringer. Ikke yderlige data på udgivelsen.
Arbejdsmandens historie i 100 år. Bind 2. Bygge og anlæg. Forlaget Fremad 1982.
Entreprenøren 45.1928.
C. F. Lillelund, artikel i Ingeniøren 41.1931.
Hedeselskabets Tidsskrift 23.1931.
Hus og Hjem 3.1961.
Signalposten 3.1985. J. Guldbæk Christensen, Spredte glimt fra jernbaneliv i Hvide Sande
Tipvognen 1.1992.
Tipvognen 2.1992.
Statsbanerne, Baneområde Fredericia 1986.
Vandbygningsvæsenets arkiver.
Licitationen 15., 19. og 21 januar 1916.
Svend Guldvang.
Peter Andersen.
P. Thomasen
Artikel på jernbanen.dk. Se linket her: https://www.jernbanen.dk/artikler.php?artno=75

Bent Hansen marts 2023.

 

Dette indlæg blev udgivet i Industribaner. Bogmærk permalinket.