Danmark. Værnemagtsarbejder og brunkul

Anledningen til dette indlæg er
http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=41536
som jeg via en privat mail blev gjort opmærksom på. Da mit arkiv om netop dette spørgsmål stritter i alle retninger, har jeg samlet, hvad jeg kunne finde i arkivet om problemet. Det kom til at fylde så meget, at jeg nok bliver nødt til at bringe svaret på min egen hjemmeside.

Har man ét udsagn om et emne, kan der i det udsagn godt være modstridende deludsagn, men har man to udsagn, skal det såmænd nok vise sig, at de to udsagn er direkte modstridende.

I den aktuelle sag har vi to byggeår for samme lokomotiv O&K 12578/1934 og O&K 12578/1935. Begge udsagn kan ikke være rigtige, men hvilket, der er forkert, kan jeg ikke afgøre. For mange år siden aftalte jeg med forskeren P. S. Eilertsen, at vi i sådanne tilfælde gengav begge udsagn og det helst med kilde. Grunden var, at åbenlyst forkerte udsagn havde det med at dukke op igen og igen med gengiverens tro, at udsagnet var den rene, skære sandhed. Jeg forsøger stadig at holde det princip i hævd, selv om det kniber med kildeangivelserne. Hvis kan har nitten udsagn med kilder over for ét modsatrettet udsagn kan man ofte koge de nitten udsagn ned til ét, fordi de alle er skrevet af efter samme kilde! Og så er oddsene ikke mere 19 : 1 men 1 : 1. Ikke fordi det løser noget problem, men måske hældede man i starten mere til 19 : 1?

Skal jeg gætte, og det skal jeg ikke, så skyldes byggeåret 1935 sikkert fabrikkens leveringsliste, men året 1934 skyldes Kedeltilsynet, og så kan året være kedlens byggeår. Således kan begge udsagn gå hen og være sande. Nu bestræber jeg mig på, at følge mine forgængeres vedtagelse: Vi registrerer lokomotiver (rammer) og ikke kedler (som Kedeltilsynet.)

Jeg ser dog også to andre muligheder. En af gengiverne af kilderne kan have skrevet forkert, eller det angivne leveringstidspunkt har givet kilden den tro, at leveringsåret så også var identisk med byggeåret. Det angivne leveringstidspunkt kunne måske have været bestillingstidspunktet?

Selv byggeplader kan udvise forkert årstal, og jeg har ingen forudsætninger for at tro mere på det ene udsagn end andet. Derfor må du leve med begge angivelser af byggeår.

Noget andet er så, at hvis kedel eller ramme først er fra 1935, kan lokomotivet vel dårlig være leveret til køber året før?

Jeg har i øvrigt rettet lidt i lokomotivets levnedsløb, og disse plejer jeg at udveksle med Jens Merte og andre tyske forskere, hvilket der undertiden kommer noget ud af.

Datoerne for auktionen samt auktionsholderens identitet stritter i alle retninger. Igen har jeg ingen baggrund for at afgøre, hvilken dato og auktion, der er den sande. Måske har der været tale om flere auktioner.

Så nævnede jeg Hoffmann som entreprenør efter Ramsing i Statens leje ved navn Søby II. For en ordens skyld var Hoffmann her sammen med Carl Nielsen og Styrup & Prosch-Jensen. Da de besad eget materiel, var ingen af firmaerne i større stil interesserede i Ramsings efterladenskaber. Da den værste brændselsnød var overstået, solgte Staten Søby II.

Min fil om Søby II fylder mere end jernbanen.dk kan gabe over. Tilmed ligger en del af teksten i tre spalter med lige margin. Om der er tale om afskrevne eller skannede tekster, husker jeg ikke mere, og i alle tilfælde har teksterne været gennem så mange forskellige skriveprogrammer, at jeg ikke vover at konvertere dem endnu engang til min egen hjemmeside.

Herunder de nye, reviderede data på omtalte lokomotiv.
O&K 12578/1934. 8 t. 50 hk. 600 mm.
1934 Leveret i marts 1934 til Hermann Möller, Wilhelmshaven.
1942 – 44 Værnemagtsanlæg i Løkken for H. Möller.
1944 – 45 Lokomotivkedlen sendt til Frichs for reparation for H. Möller.
1945 – 46 Kedel hos Frichs og ramme i Løkken overtaget af Ramsing og sendt til Carl B. Hoffmann for videre reparation.
1947 Carl B. Hoffmann køber lokomotivet til skrotpris.
Bemærkninger:
JM angiver byggeår 1935. Så kan leveringsåret ikke være 1934. Det er måske bestillingsåret? Årstallene for lokomotivets ophold i Løkken er ikke helt sikre. Möller arbejdede også i Thyborøn. HM afmonterede kedlen og sendte den til Frichs i Århus til reparation. Ved krigsafslutningen i 1945 stod  rammen i Løkken og kedlen hos Frichs. Ramsing købte begge dele og sendte dem til Carl B. Hoffmann, Esbjerg, hvor han også selv boede, for videre reparation med henblik på brunkulsgravning i Statens Leje 181 f, Søby II. 21.04.1947 holdes der auktion over Ramsings konkursbo. I følge sag 3078 16.04.1947 købte CBH lokomotivet et til skrotpris. En anden kilde vil dog vide, at lokomotivet allerede 27.11.1946 er solgt på en auktion hos Københavns Maskinauktioner. Samme kilde eller en tredje kilde vil vide, at lokomotivet købtes og anvendtes til reservedele af entreprenør Bertel Nielsen, Vejle. Disse sidste udlægninger stemmer dog ikke med de seneste skriftlige kilder.

Herunder en afskrift af skrivelse fra Direktoratet til Politimetseren i Esbjerg om lokomotiv og auktion.

Chr. IX’s gade 7, K. 16. april 1947. Central 16500.

Politimesteren i Esbjerg,
Esbjerg.

Under henvisning til politimesterens skrivelse af 11. april d. å. indeholdende en raport om et hos firma Carl B. Hoffmann, Esbjerg henstående damplokomotiv fabr: Orenstein & Koppel, Nr. 12578, der af civilingeniør Ramsing er blevet indsat til reparation, skal man herved anmode politimesteren om at foranledige dette bortsolgt i forbindelse med den over Ramsings øvrige effekter til mandag den 21. ds. berammede auktion jf. politimetserens skrivelse af 9/4 1947.
P. D. V.
E. B.

Øverst står afsenderens adresse, der med telefonnummeret Central skal findes i København. Underskriften P. D. V. står for på Direktioraets vegne, og det er formentlig et af Handelsministeriets direktorater, f. eks. Direktoratet for Vareforsyning – Kontoret for tyske efterladenskaber og altså her Ramsings konkurs, hvor Staten jo havde interesser i klemme: Brynkulsbrydning, der hidtil var løbet ud i sandet. Sagsnummeret er påført med blækstift 3078.

Ovenstående skrivelse, som Direktoratet besvarede 16.04. var svar på et brev fra Politimesteren fra 14.04.

Det vil sikkert overraske nogen, at Direktoratet svarede efter kun to dage, men det var jo selvfølgelig før computeren.

Et referat af Direktoratets svar findes i mit arkiv, men Politimesterens brev har jeg ikke fundet i mit arkiv. Et referat af brevet afskrevet af Peter Andersen gengives her nedenfor:

O&K 12578 befandt sig ved befrielsen hos Hermann Möller i Løkken. Dog var kedlen taget af og sendt til reparation hos Frichs. Entr. Ramsing fik arrangeret, at begge dele sendtes til Carl B. Hoffmanns Maskinfabrik i Esbjerg, hvor lokomotivet stadig står. Det har aldrig været brugt af Ramsing.
Brev 14.04.1947 fra Politiet i Esbjerg til Kontoret for tyske efterladenskaber.

Fotos

Et foto af lokomotivet haves ikke, men det var jo også kun så kort tid i Danmark. Til gengæld haves et par andre foto fra Løkken og Thyborøn, hvor der er et lokomotiv af samme type vist. Kun 500 byggenumre fra, og det er jo intet i lokomotivsammenhæng.

Værnemagtsarbejde ved Thyborøn 1943 – 45. Hermann Möller 51, O&K 12628/1935. Om dette lokomotiv også var i Løkken vides ikke, men billedet er medtaget, fordi det forespurgte lokomotiv sikkert var af lignende udseende. Affoto: Holger Jørgensen.

Tysk værnemagtsarbejde i Løkken 1942. Ukendt lokomotiv uden nr. med patentstyring tilhørende Hermann Möller og bagved Hermann Möller 26, Niemeyer 12/1922. Affoto: Holger Jørgensen.

Niemeyer er stadig et problembarn, skønt flere lokomotiver kendes, ved jeg strengt taget ikke, om han var handler eller fabrikant?

Fra arbejdet i Løkken kendes for det meste diesellokomotiver.

Med bidrag af Holger Jørgensen, Alfred Hansen og Peter Andersen.

Bent Hansen. Sidst opdateret 5. juni 2018.

Dette indlæg blev udgivet i Industribaner. Bogmærk permalinket.